russiaukraineindesit_website_icon_set_final_2

Privatumo politika

Džiaugiamės, kad domitės mūsų bendrove ir jos gaminiais. „Whirlpool Group“ (kaip apibrėžta toliau) labai rimtai vertina Jūsų teises į duomenų apsaugą. Esame įsipareigoję gerinti klientų patirtį bendradarbiaujant su mūsų bendrove laikydamiesi visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų. Toliau pateikiamas mūsų pranešimas apie privatumo apsaugą, kuriame paaiškinama, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Atsižvelgdama į tai, „Whirlpool Lietuva UAB“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta bendrovė, kuri priklauso „Whirlpool Group“ (toliau – „Whirlpool Group“) ir kurios registruotasis biuras įsikūręs adresu Žalgirio g. 114 LT- 09300 Vilnius (toliau – „Whirlpool“, mes arba mums), veikianti kaip duomenų valdytojas, ketina suteikti fiziniams asmenims, įskaitant šios svetainės (toliau – Svetainė) naudotojus (toliau – Naudotojai, Jūs arba Jums), tačiau jais neapsiribojant, informaciją, kokiais būdais renkami ir tvarkomi asmens duomenys pagal Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 679/2016 (toliau – Reglamentas) ir kitus taikomus vietos įstatymus ir reglamentus.

MŪSŲ RENKAMI DUOMENYS

      

Renkame (1) asmens duomenis, kuriais Jūs savanoriškai pasidalijote su mumis, (2) duomenis apie Jūsų veiksmus Svetainėje ir (3) informaciją, pateiktą arba surinktą per kitus šaltinius.

Nerenkame Jūsų duomenų, kurie priskirtini specialių kategorijų asmens duomenims (pvz., sveikatos arba teisminiai duomenys).

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis naudojame teikdami Jums prašomas paslaugas, įskaitant leidimą Jums naršyti Svetainėje, atsakymą į užklausas ir bendravimą su mūsų tarnybomis, tačiau tuo neapsiribojant.

Taip pat, tačiau tik su Jūsų sutikimu, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis siųsdami Jums pritaikytus rinkodaros pranešimus, įskaitant mūsų ir mūsų patikimų partnerių pasiūlymus ir nuolaidas.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

KOKIAIS PAGRINDAIS NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS

Naudojame Jūsų duomenis, kad suteiktume Jums galimybę naudotis Svetaine ir atitinkamomis paslaugomis.

Be to, Jūsų asmens duomenys renkami vykdant teisines prievoles arba siekiant apsaugoti „Whirlpool“ teisėtus interesus.

Neturėdami tam tikrų duomenų, tam tikrais atvejais negalėsime pasiūlyti Jums paslaugų arba suteikti prieigos prie Svetainės.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Naudojame Jūsų asmens duomenis tik tokį laikotarpį, kiek griežtai būtina siekiant numatytųjų tikslų.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų duomenų saugumas mums svarbiausia. Dėl to esame įdiegę pakankamas administracines, technines ir fizines priemones, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, vagystės, neteisėto naudojimo, atskleidimo arba pakeitimo.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS

Galime dalytis Jūsų duomenimis su (1) paslaugų teikėjais, (2) savo asocijuotosiomis bendrovėmis ir (3) viešosios valdžios įstaigomis, kai tai leidžiama pagal taikomus teisės aktus.

Su Jūsų sutikimu taip pat galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su savo patikimais partneriais jų rinkodaros tikslais.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Jūsų duomenys gali būti perduoti subjektams už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Bet kuriuo atveju visada įsitikiname, kad būtų įdiegtos pakankamos ir tinkamos apsaugos priemonės, kurios atitinka Reglamento nuostatas.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

JŪSŲ TEISĖS

Greta kita ko, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos sujungti, atnaujinti, taisyti ir ištrinti.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

SUSISIEKITE SU MUMIS

Su mumis galite susisiekti el. paštu, adresu data_protection_emea@whirlpool.com. Mes galime keisti arba atnaujinti šį pranešimą apie privatumo apsaugą taip pat ir vykdydami taikomų teisės aktų reikalavimus.

Su mumis galite susisiekti per formą susisiekite su mumis. Mes galime keisti arba atnaujinti šį pranešimą apie privatumo apsaugą taip pat ir vykdydami taikomų teisės aktų reikalavimus.


1. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ RŪŠYS

„Whirlpool“ tvarkys toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis. Su mumis galite susisiekti per formą „susisiekite su mumis“. Mes galime keisti arba atnaujinti šį pranešimą apie privatumo apsaugą taip pat ir vykdydami taikomų įstatymų reikalavimus.

a.

Su Jumis susiję duomenys

        

„Whirlpool“ tvarko Jūsų asmens duomenis, surinktus arba pateiktus per įvairius šaltinius, įskaitant Jums atsidarant paskyrą ir (arba) registruojant nusipirktą gaminį, o taip pat teikiant prašymą dėl informacijos, pagalbos ir perkant „Whirlpool“ gaminius interneto parduotuvėje Jūsų tiesiogiai pateiktus duomenis, tokius kaip antai: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, jais neapsiribojant.

Šie duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek būtina šiame pranešime apie privatumo apsaugą nurodytais tikslais. „Whirlpool“ privalo užtikrinti asmens duomenų anonimiškumą ir juos pašalinti, kai nėra būtinybės tvarkymo tikslais tvarkyti asmens duomenis tokia forma, iš kurios galima nustatyti asmens tapatybę.

b.

Naršymo duomenys

Svetainėje Naudotojų asmens duomenys renkami dėl techninių ir su Svetainės veikimu susijusių priežasčių. Šie duomenys renkami ne siekiant nustatyti Naudotojo tapatybę, bet gali būti susiję su tapatybės nustatymu, jeigu, pavyzdžiui, duomenys būtų lyginami su trečiųjų šalių turimais duomenimis. Šiai duomenų kategorijai priskiriamas Naudotojo kompiuterio IP adresas ir domeno vardas, prašomų išteklių URI (universalusis ištekliaus identifikatorius) adresai, užklausos laikas, būdas, kuriuo pateikta užklausa serveriui, kaip atsakymas gauto failo dydis, su atsakymo iš serverio būsena susijęs skaitmeninis kodas ir kiti parametrai, susiję su Naudojo įrenginio operacine sistema. Šie duomenys naudojami tik renkant anonimišką statistinę informaciją apie Svetainės naudojimą ir užtikrinant jos tinkamą veikimą, o saugomi atsižvelgiant į mūsų dokumentų saugojimo reikalavimus. Tokie duomenys gali būti naudojami aiškinantis atsakomybę galimai prieš Svetainę įvykdytų su kompiuteriais susijusių nusikaltimų atvejų. Taip pat galime rinkti asmens duomenis savo Svetainėje naudodamiesi įvairių kategorijų slapukais. Daugiau informacijos apie juos rasite mūsų pranešime apie slapukus.


2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Kai taikoma, tvarkysime mūsų surinktus arba mums pateiktus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

a.

  

suteikti Jums galimybę užsiregistruoti Svetainėje atsidarant asmeninę paskyrą, užregistruoti gaminį Svetainėje ir joje pirkti gaminius;

b.

užbaigti gaminio pirkimą internetu ir suteikti papildomas paslaugas (paslaugos po pardavimo, apgaulės prevencija, prekių grąžinimo valdymas);

c.

pristatyti mūsų gaminius į namus ir suteikti Jums užsakytas paslaugas;

d.

pasirūpinti Jūsų gaminio remontu;

e.

tvarkyti Jūsų mums atsiųstus prašymus pateikti informacijos, įskaitant skundų ir pranešimų, gautų per interaktyvių pokalbių paslaugą, nagrinėjimą;

f.

dalyvauti pardavimo skatinimo akcijose / konkursuose;

g.

vykdyti įstatymuose įtvirtintas nuostatas ir reglamentus bei reikalauti vykdyti mūsų teises teismuose;

h.

su Jūsų sutikimu ir nepažeidžiant „Whirlpool“ teisėto intereso, siųsti Jums individualiai pritaikytus su mūsų prekėmis ir paslaugomis susijusius rinkodaros pranešimus elektroniniu būdu (įskaitant el. paštu, SMS, MMS žinutėmis, pranešimais per socialinius tinklus ir mobiliąsias programėles);

i.

jeigu Jūs to neatsisakote, susisiekti su Jumis rinkodaros tikslais paštu;

j.

siųsti Jums pranešimus apie Jūsų užregistruotas prekes arba prekes, kuriomis domėjotės, o taip pat vykdant klientų pasitenkinimo tyrimus;

k.

gavus Jūsų sutikimą, dalytis Jūsų asmens duomenimis individualiai pritaikytų rinkodaros pranešimų tikslais su mūsų pasirinktais pasitikimais partneriais, kaip paaiškinta toliau 6 skyriuje; ir

l.

vykdyti veiklą, kuri naudinga perleidžiant verslą ir jo dalis, sudarant ir įforminant perėmimo, susijungimo, atskyrimo ar kitokius reorganizacijos sandorius.

3. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

a.

  

Pateikti asmens duomenis 2 skyriaus a), b), c), d), e) ir f) pastraipose nurodytais tikslais būtina tais tikslais, kuriais duomenys buvo pateikti, įskaitant registraciją Svetainėje, prekių pirkimą internetu ir naudojimąsi konkrečiomis papildomomis paslaugomis bei dalyvavimą pardavimo skatinimo akcijose, kai dalijami prizai, ir konkursuose, tuo neapsiribojant.

b.

Pateikti asmens duomenis 2 skyriaus g) pastraipoje numatytais tikslais privaloma, kadangi to reikalaujama taikomuose teisės aktuose.

c.

Pateikti asmens duomenis 2 skyriaus h) ir k) pastraipose numatytais tikslais nėra privaloma. Jeigu nebus Jūsų sutikimo, „Whirlpool“, „Whirlpool Group“ priklausančios bendrovės ir (arba) patikimi partneriai negalės siųsti individualiai Jums pritaikytų rinkodaros pranešimų automatinėmis priemonėmis. Bet kuriuo atveju, Naudotojui atšaukus sutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų h) ir k) pastraipose nurodytais tikslais. Mes tikimės, kad duomenų subjektas, kurio asmens duomenys pateikti, duos sutikimą gauti rinkodaros pranešimus ir dalytis duomenimis (kur taikoma).

d.

Pateikti asmens duomenis 2 skyriaus i), j) ir l) pastraipose numatytais tikslais būtina siekiant „Whirlpool“ ir „Whirlpool Group“ teisėtų interesų, kurie bus tinkamai derinami su Jūsų interesais.

Be to, laikydamiesi taikomų asmens duomenų teisės aktų, galime naudoti Jūsų elektroninius kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį), kuriuos surinkome parduodami prekę arba teikdami paslaugą, kad galėtume atsiųsti Jums individualiai pritaikytus rinkodaros pranešimus, susijusius su panašiomis prekėmis ar paslaugomis. Tokiu atveju Jūs galite nesutikti, kad mes šiuo tikslu naudotume Jūsų elektroninius kontaktinius duomenis, paspaudę nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ el. laiško / SMS žinutės apačioje kaskart, kai atsiunčiamas individualiai pritaikytas rinkodaros pranešimas, arba šio pranešimo apie privatumo apsaugą 9 skyriuje nustatyta tvarka.

 

4. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

„Whirlpool“ tvarkys asmens duomenis tol, kol tai bus būtina siekiant 2 skyriuje numatytų tikslų. Bet kuriuo atveju taikomi šie duomenų saugojimo laikotarpiai:

a.

  

duomenys, surinkti 2 skyriaus a), b), c), d), e) ir f) pastraipose numatytais tikslais, bus saugomi tik tiek, kiek būtina, siekiant atsakyti į duomenų subjektų prašymus ir įvykdyti taikomų įstatymų ir reglamentų reikalavimus;

b.

duomenys, surinkti 2 skyriaus g) pastraipoje numatytu tikslu, bus saugomi tiek, kiek privaloma pagal taikomų teisės aktų nuostatas (pvz., mokesčių tikslais);

c.

duomenys, surinkti 2 skyriaus h) ir k) pastraipose numatytais tikslais, bus saugomi maksimalų duomenų laikymo laikotarpį, kuris nustatytas taikomų teisės aktų nuostatomis; ir

d.

duomenys, surinkti 2 skyriaus i), j) ir l) pastraipose numatytais tikslais, bus saugomi tik tiek, kiek būtina, siekiant „Whirlpool“ teisėtų interesų.

Atsižvelkite į tai, kad duomenų saugojimo laikotarpiai gali skirtis; tai priklauso nuo taikomų vietos įstatymų.

5. DUOMENŲ TVARKYMO PROCEDŪROS

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pasitelkiant informacines technologijas ir (arba) popierines priemones ir apsaugomi tinkamais saugumo įrenginiais, kurie tinka asmens duomenų slaptumui ir saugumui užtikrinti. „Whirlpool“ pirmiausia taiko tinkamas administracines, technines, asmenines ir fizines priemones, kurių paskirtis – apsaugoti turimus asmens duomenis nuo praradimo, vagystės, nesankcionuoto naudojimo, atskleidimo arba pakeitimo.

 6. DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes dalysimės Jūsų asmens duomenimis su savo patikimais partneriais, kaip antai mūsų išplėstinės garantinės priežiūros teikėjai, kurie ketina naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais tik mums konkrečiai Jus apie tai informavus ir gavus iš Jūsų konkretų sutikimą tai daryti

Galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su:

a.

  

„Whirlpool Group“ bendrovėmis, kurios yra EEE ir už jos ribų ir veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai;

b.

mūsų atidžiai pasirinktais trečiosios šalies tiekėjais, kurie yra EEE ir už jos ribų, kaip antai: informacinių paslaugų centrų operatoriai, vežėjai, paslaugų teikėjai arba teikti techninę pagalbą paskirti specialistai ir kiti mūsų vardu kaip tinkamai paskirti duomenų tvarkytojai šiame pranešime nurodytais tikslais dirbantys tiekėjai; kitos trečiosios šalys, kurios dalyvauja sudarant bendrovių susijungimo, turto pardavimo ar kitą sandorį.

Minėtaisiais atvejais šios bendrovės privalo laikytis mūsų duomenų privatumo ir saugumo reikalavimų; joms draudžiama naudoti iš mūsų gautus asmens duomenis kokiais nors kitais tikslais.

Jeigu duomenys perduodami už EEE ribų, mes įdiegsime tinkamas apsaugos priemones, kaip numatyta Reglamente. Daugiau informacijos rasite 7 skyriuje. 

7. ES IR JAV DUOMENŲ APSAUGOS SUSITARIMAS „PRIVATUMO SKYDAS“ IR ŠVEICARIJOS IR JAV DUOMENŲ APSAUGOS SUSITARIMAS „PRIVATUMO SKYDAS“

„Whirlpool Corporation“ dalyvauja ES ir JAV, o taip pat Šveicarijos ir JAV duomenų apsaugos susitarimuose „Privatumo skydas“. Jos atitiktis šių susitarimų reikalavimams patvirtinta sertifikatais. „Whirlpool Corporation“ yra įsipareigojusi tvarkyti visus iš ES valstybių narių ir Šveicarijos gautus asmens duomenis vadovaudamasi minėtųjų duomenų apsaugos susitarimų principais. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugos susitarime „Privatumo skydas“ dalyvaujančius subjektus rasite JAV komercijos departamento skelbiamame sąraše.

„Whirlpool Corporation“ atsako už gautų ir toliau trečiosioms šalims, kurios veikia jos vardu kaip jos atstovai, perduotų asmens duomenų tvarkymą pagal „Privatumo skydo“ susitarimų nuostatas. „Whirlpool Corporation“ laikosi visų „Privatumo skydo“ susitarimuose numatytų principų, taikomų tolesniam asmens duomenų perdavimui iš ES ir Šveicarijos į kitas šalis, įskaitant nuostatas dėl atsakomybės už tolesnį duomenų perdavimą.

Pagal „Privatumo skydo“ susitarimus gautų arba perduotų asmens duomenų tvarkymą „Whirlpool“ prižiūri JAV federalinė prekybos komisija.

Kai kuriose situacijose „Whirlpool Group“ gali privalėti atskleisti asmens duomenis, atsakydama į teisėtas viešosios valdžios įstaigų užklausas, įskaitant atvejus, kai vykdomi nacionalinio saugumo arba teisėsaugos reikalavimai.

Jeigu turite neatsakytų klausimų dėl privatumo arba duomenų naudojimo, kurie yra susiję su „Privatumo skydo“ susitarimais ir, Jūsų manymu, į juos nebuvo tinkamai atsakyta, galite kreiptis į JAV įsikūrusį mūsų nepriklausomą ginčų sprendimo paslaugos teikėją (nemokamai): https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.   

Tam tikromis aplinkybėmis, kurios išsamiau aprašytos „Privatumo skydo“ interneto svetainėje, išnaudojus kitas ginčų sprendimo galimybes, galite turėti teisę kreiptis į arbitražą, kuris priims privalomą sprendimą.

8. JAUNESNI KAIP 18 METŲ ASMENYS

Svetainė nėra skirta jaunesniems kaip 18 metų asmenims, be to, „Whirlpool“ sąmoningai nerenka jaunesnių, negu 18 metų, žmonių asmens duomenų.

9. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite toliau nurodytas teises ir (arba) galite bet kuriuo metu nemokamai jomis pasinaudoti:

a.

  

teisė būti informuojamiems, kokiais tikslais ir kokias būdais tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

b.

teisė susipažinti su savo asmens duomenimis (dažniausiai vadinama „duomenų subjekto prašymu susipažinti su duomenimis“). Jums pateikiama mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopija;

c.

teisė prašyti atnaujinti arba pataisyti mūsų turimus Jūsų asmens duomenis. Jums tai suteikia galimybę pataisyti neišsamius arba netikslius mūsų turimus Jūsų asmens duomenis, tačiau mums gali reikėti patikrinti Jūsų pateiktų naujų duomenų tikslumą;

d.

teisė paprašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Jums tai suteikia galimybę paprašyti ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, kai nebėra pagrindo mums juos toliau tvarkyti. Taip pat turite teisę prašyti, kad pašalintume arba ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai Jūs pasinaudojate teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba mes privalome ištrinti Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume vietos teisės aktų reikalavimus. Vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad ne visada galėsime įvykdyti Jūsų prašymą ištrinti duomenis, dėl tam tikrų teisinių priežasčių, apie kurias, jeigu taikoma, Jums bus pranešta teikiant tokį prašymą;

e.

teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jums tai suteikia galimybę prašyti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais: (a) Jūs norite, kad būtų patikrintas asmens duomenų tikslumas; (b) mes naudojame duomenis neteisėtai, bet Jūs nereikalaujate, kad mes juos ištrintume; (c) Jums reikia, kad mes saugotume duomenis, kurie mums nebėra būtini, kadangi Jums reikia pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus; arba (d) Jūs nesutikote, kad mes naudotume Jūsų duomenis, tačiau mums reikia patikrinti, ar mūsų teisėtos priežastys viršesnės už Jūsų reikalavimą;

f.

teisė nesutikti su visų ar dalies Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai mes kliaujamės teisėtu savo (arba trečiosios šalies) interesu, o Jūs turite savų priežasčių, dėl kurių nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi tokiu pagrindu, nes manote, kai tai daro įtaką Jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Kai kuriais atvejais galime pateikti įrodymų, kad turime įtikinamų teisinių priežasčių tvarkyti Jūsų duomenis, kurios gali būti viršesnės už Jūsų teises ir laisves;

g.

kai turime Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis – teisė nemokamai bet kuriuo metu jį atšaukti; tai taip pat galima padaryti paspaudus nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ mūsų rinkodaros pranešimų apačioje;

h.

teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą; galite prašyti, kad duomenys būtų persiųsti Jums arba kitam paslaugos teikėjui. Pateiksime Jūsų asmens duomenis Jums arba Jūsų pasirinktai trečiajai šaliai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

i.

teisė susisiekti su mumis nusiunčiant el. laišką adresu data_protection_emea@whirlpool.com arba per formą susisiekite su mumis; ir 

j.

teisė pateikti skundą kompetentingai nacionalinei duomenų apsaugos įstaigai arba teismui.

Jeigu norite pasinaudoti pirma išvardytomis teisėmis arba pateikti užklausą apie mūsų turimus asmens duomenis, parašykite mums el. paštu data_protection_emea@whirlpool.com arba atsiųskite laišką adresu: „Whirlpool Lietuva UAB“, Žalgirio g. 114 LT- 09300 Vilnius; kaip gavėją nurodykite Duomenų apsaugos biurą.

10. PATAISOS IR ATNAUJINIMAI

Mes nuolat peržiūrime šį pranešimą apie privatumo apsaugą. Paskutinį kartą šis privatumo pranešimas buvo atnaujintas 2018 m. gegužę.